Doelgroep

Mensen kunnen in PTC Rustenburg terecht voor opname en ambulante therapie, omwille van een veelheid aan psychische klachten (angst, relationele problemen, frustratie die zwaar weegt, neerslachtigheid, …) en syndromen (depressie, persoonlijkheidsmoeilijkheden en/of -stoornissen, …).
De symptomen zijn vaak een manier van omgaan met een onderliggend probleem. Deze onderliggende problemen zien we als een conflict. Een conflict tussen onze driften, onze wensen, verlangens, angsten en wat (niet) kan, mag en moet, tussen wat ons drijft en wat ons tegenhoudt. Het conflict speelt zijn rol zonder dat we er ons bewust van zijn. Het leeft in ons onbewuste. De soms ondraaglijke spanning die dit met zich meebrengt veroorzaakt klachten die in eerste instantie onbegrijpelijk lijken.

Onze deskundigheid is om samen met de patiënt een nieuwe oplossing te vinden voor dit conflict, een oplossing die minder spanning -en dus minder klachten- veroorzaakt.

Zowel in het residentieel als deeltijds nabehandelingprogramma ontstaat het therapeutisch proces door het samenbrengen van patiënten die pogen samen te werken en zichzelf in vraag kunnen stellen.
We verwachten dat de patiënten die zich aanmelden of die worden aangemeld, een zekere mate van angst, onvoorspelbaarheid en spanning kunnen verdragen met voldoende vertrouwen in, respect voor en nieuwsgierigheid naar zichzelf en de ander.
Dit vergt een bepaalde mate van frustratietolerantie, niet alles is immers (tegelijk) mogelijk.
Een ondergrens voor bovenbeschreven capaciteiten is moeilijk te bepalen. Daarom is er voor de behandeling een kennismakingsgesprek waarbij samen met de patiënt een inschatting van deze capaciteiten wordt gemaakt.

Aanmelden

Residentieel

PTC Rustenburg heeft moderne en aangepaste accommodatie voor de opname van 72 patiënten, verspreid over 4 afdelingen (paviljoenen).

Tijdens een verblijf in het PTC Rustenburg wordt men uitgenodigd om in kleine groepen deel te nemen aan een programma gevuld met verschillende therapieën. De groepstherapie biedt mogelijkheden om het eigen verhaal te brengen.
Het veronderstelt bereidheid om deel te nemen aan activiteiten in groep waarbij men zowel spreekt als creatief vorm geeft aan emoties en gedachten.

Elk paviljoen heeft een eigen, multidisciplinair team dat patiënten van dichtbij begeleidt, dag na dag. Dit team bespreekt vooruitgang en evolutie, wisselt ervaringen en contacten uit om het behandelplan uit te stippelen en de begeleiding in het verloop van het verblijf bij te sturen, Dit gebeurt steeds in samenspraak met de patiënt.

Meer over betrokkenheid van familie en vrienden
Aanmelden

Meer over ons therapie-aanbod, weekendregeling en vrije tijd

Semi-residentieel

Onze semi-residentiële nabehandeling is belangrijk als tussenstap van de vertrouwde en veilige omgeving die het residentiële verblijf ondertussen is geworden, naar het opnieuw opnemen van het volle leven in de samenleving.

Dit maakt het mogelijk om de op gang gekomen veranderingen en het psychotherapeutisch proces verder te zetten, rekening houdend met de verwachtingen van de samenleving.

Het PTC Rustenburg biedt in dit kader twee modules aan:

  • een activerende-structurerende module gericht op resocialisatie en reïntegratie in de eigen leefcontext
  • een explorerende-introspectieve module gericht op persoonlijke groei en proces

De intensiteit van deze modules, in groepsverband, is drie dagen per week en kan maximaal zes maanden duren. In overleg met het multidisciplinaire team kan het programma ook vroeger gestopt worden.

Het team bestaat uit een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker, creatieve en psychomotorische therapeuten en een verpleegkundige.

Aanmelden

Meer over ons therapie-aanbod

Ambulant

In PTC Rustenburg kan men naast residentiële en semi-residentiële behandeling ook terecht voor ambulante consultaties en psychotherapie.

We kunnen deze medisch-psychiatrische ambulante therapie enkel aanbieden na een residentiele opname.

Het kan na een opname belangrijk zijn om de op gang gekomen verandering te ondersteunen. Dit kan ondermeer door ambulante behandeling in PTC Rustenburg. Vaak wordt er ook verwezen naar een extern netwerk van psychosociale dienstverlening.

Aanmelden

La reponse est le malheur de la question (M. Blanchot)
MY WORKING DEFINITION OF PSYCHOANALYSIS IS THAT IT IS THE DISCIPLINED STUDY OF WHATEVER IT IS PEOPLE DO NOT WANT TOT KNOW ABOUT THEMSELVES (WARREN S. POLAND, INSIGHTS IN PSYCHOANALYSIS)
Soigner, c’est creer des liens (M. Monjauze)
EACH PERSON IN HIS PSYCHIC COMPLEXITY IS A MASTERPIECE (JOYCE MCDOUGALL)
… de manier waarop je je relaties met anderen ervaart, wordt een kenmerk van de relaties die je hebt met jezelf. (P. Hobson)